Bedrifter & organisasjoner

Betaler norske bedrifter for mye for sine telekomtjenester?

Konkurransen i det norske telekommarkedet er mest synlig i privatmarkedet, der vi jevnlig ser lansering av nye produkter og tjenester – med tilhørende kreative og konkurransedyktige priser og prismodeller. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) sitt nettsted www.telepriser.no har også vært et godt hjelpemiddel for sluttbrukere som ønsker å orientere seg i markedet, men dette nettstedet er nå nedlagt. På tross av stadig økende konsum av teletjenester, har prisene på slike tjenester gjennomgående hatt en fallende kurve.

Innen det profesjonelle markedet (bedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter mv) har vi ikke sett den samme utviklingen. Konkurransen er mer moderat, og til dels ikke synlig. Det er heller ikke en offentlig prisportal som det profesjonelle markedet kan orientere seg etter. Det er også ofte slik at teleavtaler i det profesjonelle markedet er av konfidensiell karakter.

Mobile tjenester utgjør i 2015 over 55% av det totale norske telekommarkedet. Fast bredbånd er en god nummer to og utgjør 26%. Fast telefoni er det tredje største markedssegmentet – med en verdiandel på 11%. Den generelle utvikling går mot stadig økt bruk av mobile tjenester. Vår vurdering er at det innen dagens profesjonelle marked trolig betales for mye for ulike teletjenester – nedenfor vises eksempler på dette….:

  • Generelt for høye priser på bruk av mobiltelefon/mobilt bredbånd i Norge.

  • Overprising når man ringer med mobil fra Norge til utlandet.

  • Til dels svært høye priser ved bruk av mobiltelefon /mobilt bredbånd i utlandet.

  • Uønsket bruk av ulike underholdningstjenester – f eks «stem på Flatland» eller «stem på banenes beste spiller» – samt ved småkjøp med mobil ol.

  • Gjennomgående høyere priser for bredbåndsforbindelser til bedrifter.

  • Egne kunder blir kraftig overtaksert når de ringer virksomhetenes «kundesenter» der bedriften benytter «spesialnummer» - f eks femsifret eller 8xx-nummer.

  • Analyser og medieoppslag viser også at det forekommer til dels betydelige feilfaktureringer – bl a forårsaket av en kompleks og innfløkt prisstruktur – og mangelfulle rutiner og intern kompetanse på bedriftssiden til å fange opp dette.